Evde Bakım Geri Ödemelerine İlişkin ÖNEMLİ Düzenleme

27.01.2017 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'na eklenen geçici maddeyle evde bakım yardımı uygulamasından yararlanan ihtiyaç sahibi engelli vatandaşların gelirindeki değişikler, kurumsal bakıma geçme, kişinin ölümü veya adres değişikliği gibi durumları zamanında devlete bildirmemesi nedeniyle aldığı yersiz ödemelere yönelik oluşan borçlarının tahsilinden vazgeçildiğine ilgili madde aşağıda belirtilmiştir.
 
24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa eklenen geçici madde gereğince;
“GEÇİCİ MADDE 15- Gerçeğe uygun olmayan belge ve sağlık kurulu raporu kullanımı nedeniyle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar bu Kanunun ek 7 nci maddesi kapsamında fazla ve yersiz ödenen ve geri alınması gereken tutarlar ile bunlardan doğan faizler terkin olunur. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu kapsamda tahsil edilmiş olan tutarlar bakımından ilgili kişiler lehine hiçbir şekilde alacak hakkı doğmaz ve yapılmış olan tahsilatlar iade edilmez. Açılmış olan davalarda yargılama gideri ile vekâlet ücretine hükmolunmaz, hükmolunanlar tahsil edilmez." denilmektedir.

Vatandaşlarımızın bilgilerine sunulur.